ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ


Осы дербес деректердің Құпиялылық саясаты (бұдан әрі – Құпиялылық саясаты) Пайдаланушы Gmoji App қосымшасында (бұдан әрі - Қосымша) орналастыратын ақпаратқа қатысты әрекет етеді.
Қосымшаны пайдалану Пайдаланушының осы Саясатпен және онда көрсетілген оның дербес ақпаратын өңдеу шарттарымен сөзсіз келісімін білдіреді; осы шарттармен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Қосымшаны пайдаланудан бас тартуы тиіс.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Осы Саясат шеңберінде Пайдаланушының дербес ақпараты деп келесілер түсініледі:
1.1.1. Пайдаланушының дербес деректерін қоса алғанда, Қосымшаны пайдалану барысында Пайдаланушы өзі туралы өз еркімен ұсынатын дербес ақпарат. Өзге ақпаратты Пайдаланушы өзінің қалауы бойынша ұсынады.

1.1.2. Пайдаланушының құрылғысында орнатылған бағдарламалық жасақтама арқылы Қосымшамен автоматты түрде пайдалану барысында жіберілетін деректер, соның ішінде IP-мекен-жайы, cookie файлдарының деректері, Пайдаланушы пайдаланатын жабдық пен бағдарламалық жасақтаманың техникалық сипаттамалары, Қосымшаға қол жеткізу күні мен уақыты.
1.2. Пайдаланушылардың дербес деректерін өңдеу Қазақстан Республикасының аумағында жүргізіледі.

2. ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ДЕРБЕС АҚПАРАТЫН ӨҢДЕУ МАҚСАТТАРЫ
2.1. Қосымша заңмен белгіленген мерзім ішінде дербес ақпаратты міндетті түрде сақтау көзделген жағдайларды қоспағанда, Қосымшаны пайдалану үшін қажетті дербес ақпаратты ғана жинайды және сақтайды.
2.2. Пайдаланушының дербес ақпаратын Қосымша мынадай мақсаттарда өңдейді:

2.2.1. Қосымшаны пайдаланатын Пайдаланушыны сәйкестендіру;
2.2.2. Қосымшаны пайдалану мақсаты үшін Пайдаланушының орнын анықтау;

2.2.3. Қосымшаны пайдалануға қатысты хабарламаларды, сұратымдарды жіберуді, сондай-ақ Қосымшада қалдырған сұратымдар бойынша ақпаратты жіберуді қоса алғанда, Пайдаланушымен кері байланыс орнату.
2.2.4. Пайдаланушыға арналған өзекті ақпараттың пайда болуы туралы Қосымшаның Пайдаланушысын хабардар ету.

3. ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ДЕРБЕС АҚПАРАТЫН ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ОНЫ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРҒА БЕРУ ШАРТТАРЫ
3.1. Қосымша осы Саясатта көрсетілген мақсаттар үшін ғана Пайдаланушылардың дербес деректерін жинайды.
3.2. Пайдаланушының дербес ақпаратына қатысты, Пайдаланушының өзі туралы ақпаратты шексіз тұлғалар тобына жалпы қолжетімділік үшін өз еркімен берген жағдайлардан басқа, оның құпиялылығы сақталады.
3.3. Бұл ақпаратты «GmojiKZ» ЖШС қолданыстағы заңнама талаптарын және Пайдаланушы алдындағы өз міндеттемелерін орындау үшін пайдалануға құқылы. Көрсетілген деректер «GmojiKZ» ЖШС, егер бұл қажеттілік Қоғам өткізетін Тауардың мәнінен туындаса, Тауарды өткізу бойынша міндеттемелерді орындау үшін Қоғамға беруге құқылы.
3.4. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мерзімі шектеусіз кез келген заңды тәсілмен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде жүзеге асырылады. Пайдаланушылардың дербес деректерін өңдеу «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
3.5. «GmojiKZ» ЖШС дербес деректерді жоғалтқан немесе жария еткен кезде, Пайдаланушыны дербес деректерді жоғалтқаны немесе жария еткені туралы хабардар етеді.
3.6. «GmojiKZ» ЖШС Пайдаланушының дербес ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
3.7. Пайдаланушы кез келген уақытта қолданбадағы «Тіркелгіні жою» түймесін басу арқылы жеке деректерді өңдеуге берген келісімінен бас тарта алады. Бұл жағдайда Пайдаланушыдан алынған барлық ақпарат (логин мен құпия сөзді қоса) Gmoji қолданбасынан жойылады, ал Пайдаланушы Gmoji қолданбасына кіре алмайды. Пайдаланушының мобильді қосымшада Тіркеу немесе Авторландыру рәсімін орындауы осы Келісімге сәйкес оның жеке деректерін өңдеуге саналы түрде келісім беру болып табылады.

4. ҚОСЫМША ШАРТТАР
4.1. «GmojiKZ» ЖШС Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.
4.2. Осы Құпиялылық саясат Пайдаланушы Қосымшаны пайдалану үшін Қосымшаға қажетті деректерге қолжетімділікті берген сәттен бастап қабылданған болып саналады. Қолжетімділікке Пайдаланушы телефонының баптауларында тиісті опцияны таңдау арқылы рұқсат беріледі. Деректерге қолжетімділікті ұсыну Пайдаланушының деректерге қолжетімділікті ұсыну сәтіне дейін қолжетімділігі бар Пайдаланушының Пайдаланушы келісімінің және осы Саясаттың барлық шарттарымен сөзсіз келісімін білдіреді.
4.3. Жаңа құпиялылық Саясаты оны Қосымшада орналастырған сәттен бастап күшіне енеді.
4.4. Осы Құпиялылық саясаты бойынша барлық ұсыныстарды немесе сұрақтарды info@gmoji.kz электрондық пошта мекен-жайы бойынша хабарлау қажет.
4.5. Осы саясат Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігі болып табылады.

Қабылдау күні: Сәүір 2023 ж.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика конфиденциальности) действует в отношении информации, размещаемой Пользователем в приложении Gmoji App (далее – Приложение).
Использование Приложения означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Приложения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно в процессе использования Приложения, включая персональные данные Пользователя. Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Приложением в процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к Приложению.
1.2. Обработка персональных данных Пользователей производится на территории Республики Казахстан.

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Приложение собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для использования Приложения, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.
2.2. Персональную информацию Пользователя Приложение обрабатывает в следующих целях:
2.2.1. Идентификации Пользователя, использующего Приложение;
2.2.2. Определение местоположения Пользователя, для целей использования Приложения;
2.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Приложения, а также направления информации по оставленному в Приложении запросу.
2.2.4. Уведомления Пользователя Приложения о появлении актуальной для Пользователя информации.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. Приложение собирает персональные данные Пользователей исключительно для указанных в настоящей политике целей.
3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
3.3. Данную информацию ТОО «GmojiKZ» вправе использовать для выполнения требований действующего законодательства и своих обязательств перед Пользователем. Указанные данные ТОО «GmojiKZ» вправе передать Предприятию для выполнения обязательств по реализации Товаров, если необходимость этого вытекает из сути реализуемых Предприятием Товаров.
3.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года N 94-V «О персональных данных и их защите».
3.5. При утрате или разглашении персональных данных ТОО «GmojiKZ», информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
3.6. ТОО «GmojiKZ» принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
3.7. Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, нажав в приложении кнопку «Удалить акканут». В этом случае вся полученная от Пользователя информация (в тот числе логин и пароль) удаляется из Gmoji App, при этом Пользователь не будет иметь доступ к Gmoji App. Завершение Пользователем процедуры Регистрации или Авторизации в мобильном приложении является сознательным согласием на обработку его персональных данных в соответствии с настоящим Соглашением.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. ТОО «GmojiKZ» вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
4.2. Настоящая политика конфиденциальности считается принятой Пользователем с момента, когда Пользователь предоставил Приложению доступ к данным, необходимым для использования Приложения. Доступ предоставляется путем выбора соответствующей опции в настройках телефона Пользователя. Предоставление доступа к данным означает безоговорочное согласие Пользователя со всеми условиями Пользовательского соглашения и настоящей Политики, доступ к которым Пользователем имеет до момента предоставления доступа к данным.
4.3. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения в Приложении.
4.4. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать по адресу электронной почты: info@gmoji.kz.
4.5. Настоящая политика является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения.

Дата принятия: Апрель 2023 г.

Made on
Tilda